Tepelné čerpadlá všeobecne

Zjednodušený princíp

Tepelné čerpadlá fungujú na princípe opačnej chladničky - ochladzujú vonkajší priestor (odeberajú mu teplo) a zahrejú priestor vo vnútri. Toto teplo sa eště prevádza (prečerpáva) z nízkych teplôt na vyššie - napr. tepelné čerpadlo typu zem - voda ochladí pôdu okolo budovy z 10° C na 5° C a toto získané teplo využije na zvýšenie teploty vnútorného vykurovacieho systému z 40° C na 45° C.

Zjednodušená schéma chladiaceho okruhu tepelného čerpadla.


Tepelné čerpadlo tvoria dve časti - vonkajšia časť - výparník odeberajúcí tepelnú energiu zdroju tepla (vzduch, zem, voda) a vnútorná časť - kompresor, tepelný výmeník a regulácia tepelného čerpadla. Vďaka tepelnej energii získanej z prírodných zdrojov spotrebuje tepelné čerpadlo len cca 1/3 elektrickej energie - vďaka tomu zaujímajú tepelné čerpadlá predné miesto v ekologickom a alternatívnom vykurovaní.
Topný faktor

Pomer, ktorým tepelné čerpadlo prečerpá viac tepla, než spotrebuje elektrickej energie se udáva tzv. topným faktorom, zkrátene TF - napr. TF 3 znamená, že tepelné čerpadlo "prečerpá" trikrát viac tepla, než spotrebuje elektrickej energie.
Dimenzovanie výkonu

Výkon tepelného čerpadla sa z pravidla navrhuje tak, aby tepelné čerpadlo krylo tepelnú potrebu objektu do určitej vonkajšej teploty - napr. -12° C. Táto určená teplota sa nazývá teplota bivalencie, pri jej dosiahnutí je zapnutý bivaletný zdroj, ktorý do topného systému dodáva potrebnú tepelnú energiu nad výkon tepelného čerpadla.

Poddimenzovaním tepelného čerpadla obmedzíme početnosť štarov kompresora, vďaka čomu sa zvýši životnosť nielen tohoto kompresora, ale i celého systému. Tak isto,vďaka poddimenzovaniu tepelného čerpadla použíť menšie venkajšie zdroje (výparník, vrty, kolektory).
Bivalentní zdroj

Bivalentním (prídavným) zdroom tepla môže býť elektrokotol, kotol na zemný plyn, drevoplyn, LTO, propan - tak isto je možné použiť priamotopných tyčí v akumulačnej nádrži (túto variantu je nutné avizovať dopredu, lebo priamotopné tyče sú do akumulačnej nádrže inštalované už pri výrobe.)

Výhodou renovácie súčasného topného systému pomocou tepelného čerpadla je to, že ako bivalentní zdroj možno použiť stávajúci zdroj tepla.
Aké sú typy tepelných čerpadiel?

Tepelné čerpadlá se delia podľa zdroja tepla, môže to byť povrchová a podzemná voda, vonkajší vzduch alebo pôda. Typy sú teda následujúce: vzduch-voda, voda-voda, zem-voda, vzduch-vzduch.
My sa zaoberáme montážou tepelných čerpadiel týchto systémov

    * systém voda - voda
    * systém zem - voda